Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 1(58 >

„ Inferatur Bijlage A. (boven te vinden/^. 140* 14a.)

„ Dan, dat hier op niet zoo fpoedig, als Gecom„ muteerden gewenscht hadden , eenige decifie ge„ vallen zijnde, Gecommitteerden noodig geoordeeld „ hebben , zoo uit hoofde van het belang der zaake „ in het gemeen , als wel bijzonder uit aanmerking „ van de tusfchen inkoomende Beroeping van Ds. „ scharp te loga, en het verloopen van den tijd, „ binnen welken zijn Eerw. zich finaal tot het aan„ neemen, of afllaan van die beroeping zou behooren ,, te bepaalen , om andermaal bij het bovengemelde „ Beduur op eene fpoedige afdoening aantedringen, „ ten welken einde zij dan het navolgend Request „ hebben geprefenteerd.

„ Inferatur Bijlage B. (boven gemeld pag. 154-158.)

„ Dit Stuk den 15 Maart in 's Hage gebragt zijnde „ door twee Leden uit de Commisfie, Ds. nooe „ en Broeder uitdenbroek, wierdt op hun ver,, zoek nog dien zelfden dag door den toenmaaligen ,, Prefident, den Burger ris, ter Vergadering van „ het Adminiftratief Beftuur ingeleeverd.

„ Maar op den volgenden Zondag, den 18 Maart, „ ontvingen Gecommitteerden dit Stuk per Post te „ rug in eene Enveloppe, verzegeld met het Cachet „ van het Adminiftratief Beftuur , en geadresfeerd „ aan den Burger j. j. le sage ten broek, ,, Profesfor en Predikant der Nederduitfche Gerefor,, meerde Gemeente te Rotterdam; met een marginaal „ bijvoegfel N B. bet bewijs der qualificatie moet ,, bier bij overgelegd worden.

,, Gecommitteerden vergaderden dan nog dien zelf. ,, den avond na kerktijd, en vonden het noodig, of„ fchoon zij reeds hunne Acte van qualificatie , in ,, forma door deeze Vergadering afgegeeven op den „ 18 Junij des voorigen Jaars, ten dien tijde aan den „ Prefident van het voormaalig Provintiaal Beftuur ,, hadden overgegeeven , om zich nu ten overvloede

van een nieuw bewijs van hunne qualificatie t« „ voorzien , en ten dien einde Extract te ligten uit t, de Acta deezer Groote Vergadering, en Collega

„ VAN

Sluiten