Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6o >

„ van nieuwst ad, als Scriba te verzoeken, om

„ het zelve op Zegel gefcbreeven behoorelijk te „ authentifeeren. Het welk gefchied zijnde, ver„ trokken dan wederom twee Leden der Commisfie, „ Ds. ten broek en Broeder van loo, 's Maan,, dags namiddags na 's Hage, om Dingsdags 's morgens vroegtijdig den Burger Prefident r i s te kun„ nen fpreeken, en hem die beide Stukken aan„ tebieden.

„ De Prefident hieldt zich in den eerften opflag

geheel vreemd en onkundig van het voorgemelde „ marginaale NB. , maar op vertooning van de gc,, cachetteerde Enveloppe overtuigd zijnde , dat Ge„ committeerden het Stuk alzoo van het Admini,, ftratief Beftuur ontvangen hadden , beweerde bij, „ dat dit geheele Adres informeel was, en dat het „ bewijs van qualificatie daar in geene verandering ,, kon maaken ; dat eenige Leden geweigerd hadden „ dit Adres aanteneemen uit hoofde van eene wet, ,, waar bij aan alle Corpora verbooden wierdt, om ,, zich door Gecommitteerden uit aller naam te adres„ feeren. En bijgevolg, indien de Kerkenraad noodig „ oordeelde een Request ter afdoening te prefen„ teeren , dat dan dit tlequest op naam der Verga„ dering gefteld, en met de individueele handteeke„ ning van alle de Leden moest bekrachtigd worden.

,, Gecommitteerden repliceerden hier op, dat zij „ wel deeze wet niet woordelijk in hun geheugen „ hadden , maar dat zij evenwel , naar hun befte „ weeten en herinnering , meenden te kunnen zeg„ gen, dat die wet noch uit haaren oorfprong, noch „ door haaren inhoud, toepasfelijk was op dit geval. „ Dat die wet alleenlijk zag op zoodaanige Socie,, feiten of Corpora , welke niet gelegaltfeerd , en ,, als zoodaanig bij de Geconftitueerde Magten be„ kend waren , maar dat daar van waren uirgezon„ derd alle gelegalifeerde Corpora , tot welke buiten „ allen twijffel behoorde de Kerkenraad der Neder„ duitfcbe Hervormde Gemeente te Rotterdam.

„ Het welk dan , na nog zeer veele Woordenwis,, felingen , van dat gevolg was , dat de Prefident „ aannam nog dien zelfden dag andermaal het Adres L 5 met

Sluiten