Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 171 >

„ Deeze tijding kwam nog dien zelfden Donderdag „ avond in de Stad , en wierdt bijna van niemand „ geloofd, dan Saturdag morgen, den 31 Maart, „ wierdt dezelve beveiligd, toen Collega scharp „ een Brief ontving van deezen inhoud:

„ Inferatur Bijlage C. (hier vooren geplaatst „ op pag. 161 en 162.)

„ Ziet daar , Wel Eerwaardige Heeren en Broe„ deren ! de hoop op eene gunftige en fpoedige af„ doening, waar mede zich uwe Gecommitteerden „ onlangs gevleid , en welke zij toen ook , uit de ,, volheid hunner harten, met zoo veel blijdfchap aan ,, deeze Eerw. Vergadering medegedeeld hebben , i.i „ zoo verre verijdeld en te leur gefteld, dat wij nu ,, wederom , ten aanzien van den eindelijken uit„ koomst deezer zoo gewigtige, en voor onzen waar„ digen Medebroeder, voor ons, en de geheele ,, Gemeente zoo belangrijke zaak , in eene geheele „ onzeekerh id verkeeren; terwijl Ds. schakp, door „ eenen zaamenloop van omftandigheden , en bi-j,, zonder door de vervuüinge des tijds, waar op zijn „ Eerw. zich tót het aanneemen , of affchiijven der „ beroepinae te Loga bepaalen moest , tot hier toe „ niet in ftaat geweest is , om zich behoorelijk te „ beraaden , veel min ftellig aan ons te verklaaren, „ of, -wanneer , en op -welk eene wijze , zijn Eerw. „ zich , ter bevoordeling en voortzetting van zijne „ en onze belangens , aan de Conftitueerende Ver„ gadering , of zoodaanig wetgeevend lighaam , als „ bij de eerstdaags aanteneemene Conftitutie mogt worden daargefteld, zal adresfeeren. „ Inmiddels hebben uwe Gecommitteerden , uit „ aanmerking van deeze, vooral in dit tijdftip , zoo ,, onaangenaame en verdrietelijke onzeekerheid, en ,, van den invloed, dien dezelve veelligt op het aan„ neemen van de beroepinge te Loga zou kunnen „ maaken, penetreerende het belang, dat deeze Eerw. „ Vergadering en de Gemeente heeft, en ook met „ zulke duidelijke en fterke bewijzen getoond heeft „ te ftellen in het verblijf en de herfteliing van Ds. „ scharp, in de volleedige en onverhinderde waar-

„ nee-

Sluiten