Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 175 >

politieke verhinderingen , aan de wanrneeming vnn ,, mijn openlijk Dienstwerk toegebragt, hebt Gij mij, „ ter mijner onderfteuning in het vervolgen van mijn ,, goed recht , eene Commisfie uit U Lieden toege,, voegd, met volle magt voorzien, om alles te be,, werkffcelligen , wat ter bereiking van dar, door de „ Gemeente , door U Lieden en duor Mij zoo ge„ wenscht oogmeik mogt kunnen gedaan en ver-

richt worden.

„ Gij kent mij, Eerwaardige Broeders! door eenen „ veeljaaiigen omgang , als iemand van een r.-nd, ,, openhartig beflaan, dat afkeerig is van alle vleknj. „ Maar , vergunt mij , zonder ecnigen ichjn van „ vleizucht , U te moogen ze,'.gen , naar mijn beflè

weeten in de Kerkelijke gefchiedenisfen van mijn ,, Vaderland en bijzonder van deeze Gemeente , cat

'er nooit eene zoodaanige Commisfie in Kerkelijke „ zaaken geweest is , als die , welke U Eeiw. in

mijne zaak benoemd hebben.

„ Die volftrek e écnpaarigheid, die waare broeder-

lijke liefde , die onvernifte vrienafchap , die be„ langelooze ijver, die onvermoeide werkzaamheid, „ iie kl ekmoedige ftandvavtigheid , die wijze voor„ zichtigheid , die deelneemende hartelijkheid , met „ één woord , die zeldzaame Chn'ftelijkhe'id , welke „ Uwe Gecommitteerden, in deeze geheele zaak zoo „ onafgebrooken getoond hebben , is zonder eenig „ voorbeeld , kan nimmer verbeterd , en maar zeld„ zaam nagevolgd , worden. Zij verdienen bij de „ rakoomeiingfchap verwondering en eerbied; in U.ve

Notulen roemrijke aanteekening; bij de geheele „ Broederfehap eerbied en vertrouwen ; bij de g>nr-

fche Gemeente liefde en erkentenis, in het hart „ van Mij en mijne Familie een duurzaam en dank„ baar gedenkreeken , dat geene tijden of omftandig„ heden kunnen uitwisfchen, en (verhoort God mijne „ gebeden) dan zal, ook op deeze hunne recht „ Euangelifche gedragingen , het goede en de wel„ daadigheid , en de zegen van den 4iften Pfalm, ., hen volgen alle hunne dagen!

„ Deeze Eerw. Vergadering zelve , telkens goed,, keurende alles w.n door de Commisfie was ver„ richt , altoos bereidvaardig op eiken voorflag door

„ de-

Sluiten