Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 177 >

„ heeft, „ dat het verzoek in deezen niet konde „ „ uitrnaaken een poinct van verdere deliberatie „ „ voor die Vergadering , en dat ik behoorde te 5» >> worden gerenvoieerd naar de Conftitueerende )> Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche „ » Volk."

,, Het zoude voor U Lieden onnoodig, en voor „ mij misfchien niet zeer gemefureerd zijn , hier in „ hec breede te detaillreren de redenen en niotiven, „ waarom ik niec zoo fpoedig , als de aart der zaake „ anders wel zou vereifcben , aan dat Renvoi vol„ doen kan , en de finaale decifie verder kan pous„ feeren. De omflagcigheid van alles gereed ce „ maaken , zoo dat het een poinct van deliberatie „ uit kan maaken voor eene Vergadering , die van „ de geheele zaak nog geene de minfte kennis heeft; „ De langduurigheid van tijd welke tot een nieuw „ onderzoek zou noodig zijn , gevoegd bij de appa„ rente ontbinding dier Vergadering bij de aannee„ ming der geprojecteerde Conftitutie, en eene veel„ heid van politifche , juridifche en andere Confide„ ratien , vorderen volftrekt, dac ik nog eenen ge,, ruimen tijd moet fuperfedeeren met dè pourfuite „ eener zaak , die in zich zelve wel klaar en recht„ vaardig, maar, door de geduurige renvoieering zoo „ omflagtig geworden is, dac 'er misfchien weeken „ zouden noodig zijn , om in dezelve (al was de „ Vergadering niet met eene meenigte dingen van ,, meerder belang voor het algemeene welzijn ge„ obrueerd) eenigen uitflag te kunnen verwagten.

„ Laat ik hier alleen onder het oog van U Eerws. „ brengen moogen de groote fatisfactie, welke deeze „ Vergadering en derzelver loffelijke Commisfie heeft „ op alle de gedaane demarches , en welke ik zelve ,, heb op alle de door mij aangewende, en aan mijne „ geliefde Gemeente verfchuldigde, poogingen, dat, „ naamenlijk , door het Adminiftratief Beftuur (na ,, meer dan een maand lang geleegenheid gehad te „ hebben ter Examinatie der Stukken) geene de min„ fte trek gevonden is van fchuld of oneerlijkheid „ aan mijne zijde , om deswegens het gedaane ver„ zoek , als onbillijk, te declineeren , maar alleen „ verklaard is het zelve riet van hunne competentie

Sluiten