Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 178 >

„ te zijn om te accordeeren ; en dat ik derhalven ,, voor als nog in de volkoomene jotrïsfance blijf ,, van het Deereer, bij den Raad der Gemeente dee„ zer Srad genoomen, op den 19 Februarij 1. 1., „ conform het rapport door deszelfs Gecommitteer„ den uitgebragt, waar in met eeven zoo veele ,, woorden wordt gedeclareerd: ,, Dat ik eeven zeer ,, „ aan de aanfchrijving als aan de intentie van het ,, „ Provintiaal Beftuur voldaan heb , zoo dat de „ ,, toenmaalige Raad mij hadt bebooren de Belofte „ „ af te neemen;" — ,, Dat de Raad van een „ ,, enkel woord , in de hitte der gefprekken ont„ „ vallen, een zeer mal-gratieus gebruik gemaakt ,, ,, heeft;" — ,, Dat ik mij voldoende heb geëx„ „ pliceerd;" — „ Dat mijn Declaratoir zeer wel „ ,, kan worden aangemerkt als een gemoedelijk, „ ,, maar tevens eer/ijk, bezwaar;" — „ Dat ik ge«5 » volgelijk tegen het Provintiaal Decreet in deezen „ „ niet gezondigd , de gevergde Belofte niet ge„ „ weigerd, of met eenig opzet gereftringeerd heb, „ ,, en dus , tegen mijne Confesfte en berbaalde be* ,, „ tuigingen , door den voorigen Raad gefufpen,, deerd ben ; en dat ik derhalven wel en wettig „ ,, tegen de applicatie van bet Decreet beb gepro„ ,, tefteerd, en met billijke redenen mij bij den te* „ „ genwoordigen Raad, ter verkrijging van mijn ,, „ goed recht, geadresfeerd beb" — Verder: ,, Dat „ ,, het gehouden gedrag van den Raad omtrend mij „ >') geweest is overhaast, partijdig en diensvolgends „ „ onbillijk," — „en dat het befluit van fufpenfie „ „ tegen mij onrechtvaardig , en de daar op ge„ „ volgde dimisfie bij furprife genoomen is." — „ Eindelijk : „ Dat zij niet zouden aarfelen , om de „ ,, Belofte als waarlijk door Mij gedaan , en , wat „ „ nog meerder is, door fchriftelijke verzeekeringen „ ,, beveftigd, aan te neemen, en daar mede de in,, ,, ter dictie op te heffen en te ftellen buiten effect," „ — ,, Maar dat , daar deeze interdictie door een „ „ Provintiaal Decreet in eene dimisfie is gecon„ ,, verteerd, en het dus niet meer van hunne com„ „ petentie befchouwd kon worden , Ik behoorde „ ., te worden gerenvoieerd aan het Intermediair „ „ Adminiftratief Beftuur van het voormaalig Hol-

„ „ landsch

Sluiten