Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,#' toe mijne keuze te bepaalen, en wier, bij mij on-

ve-geetelijke, liefde zich zelf tor het bijna on5, moogüjke verbinden wiide , om mij bij deeze Ge* „ meente (fchoon buiten ftaat om dezelve te dienen)

echter met de wooning te doen verblijven.

„ O! mijne geliefde en zeer gewenschte Broeders! „ konde ik U in dit hart, — dit voor de vriendfehap „ zoo gevoelig , — die aan de Rotterdamfche Ge„ meente zoo verkleefd , — dit voor mijn dierbaar

Vaderland zoo kloppend , hart , doen leezen ! — „ konde ik U doen gevoelen wat ik gevoel en met

zoo veelen weedom der ziele lij Je ! hoe zoudt gij „ mijn lot, mijne flingeringen, mijn zwoegend hart, ,v beklaagen ! — het trilt pp de gedachte van alles,

wat mij dierbaar is , in ééns te moeten verlaaten;

mijn geboortegrond ; het land der begraftv's mijner „ Vaderen en van bijna de helft mijner Kinderen; „ de woonplaats mijner Vrienden en Bekenden ; mij 5, af te fcheuren van eene zoo aankleevende, en aan „ mijn hart zoo dierbaare Gemeente ; U Lieden te „ verlaaten , mijne Vrienden ! die mij zoo waard en „ lief zijt , en onder welke 'er zijn , die meer aan„ kleeven dan een Broeder: — dit alles, en honderd „ Ühlgea , die ik hier niet noemen kan , treft mij ^, zoo geweldig, dat ik in moedelooze oogenblikken, „ met rlias en jonas zeggen zoude: „ Och „ „ Heere ! neem nu mijne ziele van mij. want het

„ is mij beter re fterven dan te leeven!"

„ Maar , als ik aan den anderen kant, in ftillen ,, chriftelijken ooimoed, befchouw, dat ik, hoewel

niet geheel , echter ren grooten deele bier onnut, ,, door de barmhartigheid mijnes Gods, daar eene „ geopende deure vinde ter vrije verkondiging van ,, het Euangelie onzes Zaligmaakers, welke de lust ,, mijnes harten en het hoofdoogmerk mijner Roeping ,, en H. Bediening is; eene veilige fchuilplaars voor ,, den geesfel der tonge en de dagelijkfche kwellingen „ der partijfchap, die mij, zonder oirzaak, haat; — ,, als ik overweeg het vrije , het ongezochte , het

éénnaarige , het juist tijdige dier beroeping; — de „ zeekerheid van een vast beftaan voor mij en mij"e ,, Familie ; — en bijzonder de geleegenheid , welke „ ik heb, om deeze beroeping te kunnen aanneemen,

„ zon-

Sluiten