Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ gemeld is) op naauwkeurïg onderzoek voor onrechtvaardig verklaard „ heeft, opgeheeven, en mij, bij eene „ wettige en rechtmaatige Refolutie, in „ mijnen dienst onder U herfteld te zien. „ @. Daar deeze Vergadering, als wettige Be,, roepers in naam der Gemeente, ver„ pligt is voor het betaamlijk onderhoud „ der Leeraaren te zorgen, verbinde ik „ mij ten plegtigften aan deeze Verga„ dering, om nimmer eenigen aanfpraak „ te zullen maaken op het Lands of „ Stads Tractement van 1 April 1798 „ en vervolgends, in het welk ik, zon„ der eenig tegenzeggen , lijden zal, ,, dat die Collega invalt, die tot dus „ verre het Tractement voor den der„ tienden Predikant genooten heeft, re„ nuntieerende daar van volkoomen, „ met belofte, van, bij eene altoos ge. ,, wenschte herfteliing , mij te zullen „ vergenoegen met zoodaanige fchik,, kingen, als welke, in reedelijkheid en „ tot onderling contentement, als dan „ zullen worden gemaakt; onvermin„ derd het goed recht, het welk ik „ nu, en als dan , op het, door nie„ mand ontfangen, Tractement van „ Lands en Stads wegen, zedert 1 Julij „ 1796 tot ultimo Maart 1798, zou „ moogen fuftineeren. „ b. In de tweede plaats , voor mij zelven ver,, zoek ik van deeze Vergadering , zonder ,, de gewoone losmaaking en dimisfie: <*. Dat mij van wegen deeze Groote Ver„ gadering mooge gegeeven worden een „ bloot Attest van Leer, Leeven en „ Verkeer onder U Lieden, zoo als „ U Eerw. in gemoede zult oordeelen „ te behooren, ten fine, om mij, waar „ ik koome, tot een bewijs te dienen, dat ik van hier niet vertrokken ben „ om eenige reden , welke mij Kerke-

m 4 „ ajk

Sluiten