Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< 184 >

»' l'J'Lhec verbl'if on^er U Eerw. zou „ hebben onwaardig gemaakt, i, & Dat de Predikanten en Ouderling, welke „ in naam deezer Vergadering zullen „ verfchijnen op de aanftaande Clasfis „ belooken Paafchen, moogen worden „ gequahnceerd, om op dezelve in mij„ nen naam , en, des noods, wegens „ deeze Vergadering, te verzoeken een „ zoortgelijk bloot Attest van Leer „ Leeven en Verkeer , mede zonder „ eemgen gewoonen form van losmaa» «mg of Clasficaale dimisfie.

weeTnf m.iVerigf ' d3ar ikJn°g geene bePaal!nS " ™- « ,maaken kan over den juiften tijd van „ m.jn finaal vertrek hoop ik nadere geleegenhe d

" dafVin-en',°maU Eem- het faartwehe zeggen, „ dat niet dan ftootend en fnikkend mijn hart en

" 2lg v°"tgllPPen ka" , biddende imusfchen God

" jenJ?der Va" °"Zen He«e jesus christus

" LedenJ T^aderi."^ « Elk van derzelv ?

" net rijeflr3aIe met z'J"..l^ht, geleide door zij. » nen Geest, bewaare met zijne magt, en in alle bi.

" V^TV^- f Zlïne alSenoe'gZaamne dl fl " U df,C Ól°- 1,efderiike ^ noodzaaklijke Eén-

„ dragt, we ke hier thands zoo gelukkig heersen? „ en tot welke k met zoo veel genoegen mW ie poo„gmgen heb bijgedraagen , onder U beftenK? » en ae Gemeente van Rotterdam , onder Uwen „ dtenst en opzicht, beftendig blijve een lof op aarde'

»ii ,-i/Cna Zü,-met Uwen Reest' hoeders.» ter„ wijl ik van nabij en van verre, met alle liefde „ gemeenfehap des geeftes, blijve * 60

" H°nLerr,Wel Ee™"«% Heeren, Leeraaren, „ Ouderlingen en Diaconen!

» Van U Hoog en Wel Eerw.

„ de zeer ootmoedige Dienaar en in »» J*s?* Christus liefhebbende „ Medebroeder

„ «otterdam . tam «! C IA A V> t>

*, dtn iden April m%. » Y. £t»

Op

Sluiten