Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 185 >

Op de voorleezing van deeze Memorie voWen naar gewoonte, de broederlijkfte Refolutien der1" Vergadering, waar bij dezelve betuigde allergevoeligst aangedaan te zijn over den tot bier toe ongeluKkigeH of ten mhftm onzeekeren uitflag van dat alles, ver. klaarende tefens , met hartelijk leedweezen over het aanftaande gemis van eenen zoo waardigen en nuttigen Medebroeder, te beruften in de keuze do^r Ds. ss ha r p gedaan, om te vertrekken naar as rokende Gemeente van loca, en refolveerendè zijn Wel Eerw alle de verzoeken , bij zijne Memorie gedaan, volkoomen toe te ftaan, barteiijk biddende dat s Heeren gunflig aangezicht met zijn Wel Eerw. zal optrekken, en zijn Wel Eerw, in deeze Hem zoo zeer begeerende Gemeente zal ftellen tot eenen uitaebretden zegen, en ook nog eenmaal geeve, dat de Vergadering en de Gemeente moogen verblijd worden door zijn Wel Eerw. in zijnen wettigen Euangeliedienst onder ons herfteld te zien.

Waar bij de Vergadering een verzoek deedt aan de Gecommitteerden in mijne zaak , om in derzelver werkzaamheden m zoo verre te continueeren , dac hun Eerw. verder bij alle gefchikte gelegenheden, in naam der Vergadering, alles zouden aanwenden' T1 ■|en'$ntS XV bevoorden'n2 van mijne herfteliing, als Pred'kant deezer Gemeente zou kunnen ftrekken. — Welken last door hun Eerw. met de gewoone

SLl r,°? Z1C,h fienoome" ~ En van alle welke Refolutien ik door eene expresfelijk daar toe benoemde Commisfie, nog dien zelfden dag, kennis a™8,'- SeC gevoelige dankbaarheid voor de ftandvaltige liefde der Vergadering.

„i" Cef6 T°lgende Ver?ade"ng , gehouden op den «den April 179S , ontving ik van dezelfde Groote Kerkenraads • vergadering het verzogt Attest van L.eer , Leeven en Verkeering, het welk éénpaarig, op voorftel eener ad banc caufam benoemde Commisfie, goedgekeurd, en door den Prtfes en Scriba der Vergadering onderteekend, en mij dien eigen dag

inhoud" g Werdt' Z'inde V3D den v°Wden M 5 „ L. S.

Sluiten