Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i86* >

„ L. Si

De Groote Kerkenraad der Nederduitfche Gereformeerde Gemeente te Rotterdam , verklaart bij ,, deezen zeer gevoelig aangedaan en diep getroffen te zijn , over de onaangenaame oraftandigheden en lotgevallen van haaren waardigen en zeer geliefden „ Medebroeder, den Wel Eerwaardigen, Godzaligen en zeer Geleerden Heere j. scharp , zedert den „ Jaare 1789 gewoonen en wettigen Leeraar deezer „ Gemeente , en over de facheufe gevolgen, welke ,, daar uit voor zijn Eerws. Huisgezin , voor onze Kerkelijke Vergaderingen, en voor onze Gemeente, -zijn voortgevloeid.

,, Zijn Eerw. op den 14 Julij 1796. benevens zijne Ambtgenooten opgeroepen zijnde , om, op „ order van het Provintiaal Beftuur van Holland, „ voor Wethouders en Raaden van Rotterdam , af»> teleggen zekere politieke Belofte van onderwerping en gehoorzaamheid aan den tegenwoordigen Re„ geeringsvorm &c., vondt het, ter voldoening aan ,, zijn geweeten, en ter voorkooming van alle verkeerde inteTpretatien in het vervolg, noodig om „ bij die gelegenheid fchriftelijk te verklaaren, in „ welken zin , en met welke meening Hij die Be„ lofte aflag. „ Deeze bijgevoegde verklaaring wierdt door den toenmaaligen Raad der Gemeente te Rotterdam zoodanig opgevat en verklaard , als of dezelve in „ zich behelsde eene heimelijke refirictie of indi„ recte weigering van de onderwerping en gehoor„ zaamheid in de termen van die Belofte vervat; „ met dat gevolg, dat de Raad der Gemeente Hem, „ op den 18 Julij deszelfden Jaars, de waarneeming „ zijner functie geïnterdiceerd, en het Provintiaal „ Committé , op den 21 Julij daaraanvolgende, die „ interdictie in eene finaale dimisfie veranderd heeft.

„ Ds. scha&p heeft niet alleen daar tegen mon„ deling geprotefteerd, en in eene Juftiflcatoire Me„ morie aan den Raad, door eene duidelijke en „ openhartige verklaaring van zijne waare meening, „ getracht de ongegrondheid en daar uit voortij vloeijende onbillijkheid van dit alles aantetoonen,

m en

Sluiten