Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ cn op dien grond te verzoeken , dat de Raad tot „ opheffing van zijne dimisfie mogt medewerken; „ maar dè Kerkenraad heeft ook , uit volkoomene „ overtuiging, dat de waare meening van Ds. scharp ,, niet wel begreepen was, dit verzoek bij eene am„ pele Memorie onderfteund en aangedrongen.

„ Dan dit alles vrugtloos bevonden zijnne, heeft „ de Kerkenraad eene Commisfie aangefteld van zes ,, Leden haarer Vergadering, gelast en behoorelijk „ gevolmagtigd , om uit haaren naam, als mede uit „ naam van ruim 8000 Leden haarer Gemeente, die. „ zulks bij Requefien van den Kerkenraad verzogt „ hadden, alle moogelijke middelen te beproeven en „ in het werk te ftellen , welke noodig en dienftig ,, konden geoordeeld worden , om de dimisfie van

Ds. scharp opgeheven en zijn Eerw. in de „ volleedige waarneeming van zijnen wettigen Euan» „ geliedienst herfteld te krijgen; doch wederom met „ geen ander gevolg, dan dat de verzoeken ten dien ,, einde, bij onderfcneidene Adresfen, zoo van Ds, „scharp , als van de Gecommitteerden des Ker„ kenraads gedaan en aangedrongen , één en ander„ maal bij het Provintiaal Beftuur zijn gedeclineerd.

„ Eindelijk heeft wel Ds. scharp, en de Ker„ kenraad en Gemeente, die zich zijne zaak zoo „ hartelijk aantrok , die fatisfactie verkreegen , dat. „ de opvolgende Raad der Gemeente van Rotter„ dam , in de maand November des Jaars 1797 ge-

inftalleerd, na behoorelijk onderzoek en revifie „ van alle de Stukken, tot deeze zaak betrekkelijk, „ conform het Rapport van eene uit haar midden „ daar toe aangeftelde Commisfie , heeft gedecla„ reerd, dat de bovengemelde, en met het doen der „ Belofte door Ds. scharp zaamengevoegde ver„ klaaring in geenen deele ftrijdig is , nocb met den „ geest van bet Provintiaal Beftuur , nocb mei de ,, geadopteerde principes; — dat bet befiuit van „ fufpenfie' jegens den Predikant jan scharp m»« „ rtcbtmaatig , en de daar op gevolgde dimisfie bij „ furprife genoomen is. Dat zij derhalven, op grond „ van ftricte rechtvaardigheid, ingevalle zij de zaak „ als domeftiek, en alleen tot baare Vergadering bes, boorende, bcfcbottwde , niet zou aarfelen te ad-

Sluiten