Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 190 >

„ eenen kant, «en hartelijk leedweezen gevoelde, dat zij zulk een verzoek ontvangen moest, en door „ het inwilligen daar van eenen zoo waardigen , en „ bij Haar en haare Gemeente zoo zeer geliefden ,, Medebroeder en Medeleeraar, althans voor eenen „ geruimen tijd, zou moeten, misfen : maar dat zij „ ook, aan den anderen kant, niet anders' kon, dan „ zijn Eerw. gedrag , uit hoofde der bovengemelde „ redenen en gronden , in deezen gehouden , vol' „ koomen te laudeeren en approbeeren , en diensvol„ gens zijn gedaan verzoek gereedelijk toeteftaan.

„ Het is dan, ingevolge dit befluit, het welk ins„ gelijks op de bovengemelde redenen en motiven „ gebouwd is, dat de Groote Kerkenraad der Ne„ derduitfche Gereformeerde Gemeeme te Rotter,, dam, ten verzoeke van Ds. scharp, en ter vol,, doeninge van allen , die daar in belang hebben, ,, in volkoomene overtuiging der waarbeid, bij dee„ zen verklaart : dat zij den Perfoon van Ds. jan „ scharp, haaren wettigen Medeleeraar en Mede„ broeder alhier, kent en erkent voor eenen op„ rechten en getrouwen aankleever van de zuivere Genadeleer van jbsus christus , zoo als die ,, in ons Hervormd Kerkgenootfchap, op grond van „ den Bijbel, en overeenkomftig de vastgeftelde ,, Formulieren van Éénheid, geleerd en beleeden „ wordt; die door zijne bevallige predikgaaven, door „ de bijzondere en uitfteekende Talenten , die God „ in Hem gelegd heeft ; door zijne mannelijke ver„ deediging van onzen dierbaaren Godsdienst, en ,, zijne krachtige wederlegging van deszelfs oude, ,, maar vooral bok hedendaagfche Beftrij iers ; door „ zijn lofwaardig en onberifpelijk gedrag; door zijne „ lieftaalige, inneemende, vriendelijke, befcheidene, „ leerzaame en nuttige verkeering , zoo in onze ,, Vergaderingen , als in de Gemeente ; door zijne „ ieverige en welmeenende poogingen tot bewaaring ,, en aankweeking van orde , rust , en broederlijke ,, eensgezindheid ; door meenigvuldige bewijzen van „ waare menschlievenheid, en Chriftelijke dienst,, vaardigheid, zelfs omtrent dezulken , die in denk„ wijze geheel van hem veifchillen; zich de achting „ niet alleen van onze Broederfchap, maar ook van

„ alle

Sluiten