Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«( 191 y

,, alle eerlijke en braave Lieden, die hem van nabij

„ kennen, en den algemeenen roem van een waardig „ Euangeliedienaar , van een ongeveinsd Chriften, „ van een waaren Menfchenvriend, en een allernut„ tigst Lid der Maatfchappije te zijn , verworven „ heeft; die de achting, de liefde, en de hartelijkfte ,, verkleefdheid , zoo van alle de Leden onzer Ver„ gadering, als van het grootfte deel onzer Ge» „ meente ten allen tijde , maar bijzonder ook in ,, zijne onaangenaame omftandigheden en lotgevallen, „ op de fterkfte en overtuigendfte wijze genooten en „ ondervonden heeft; wiens verblijf onder ons altijd „ aangenaam was, maar wiens vertrek ons ook daar,, om eene rechtraaatige ftoffe van droefheid ver„ oorzaakt; dien wij zeer ongaarne moeten vaarwel „ zeggen , echter met dien hartelijken wensch en ,, ootmoedige bede tot God, dat zijn weg naar de „ Gemeente van loga voorfpoedig zij, en Gods „ Vaderlijke liefdezorg Hem veilig derwaards geleide; ,, dat zijn Euangeliedienst in die Gemeente vrucht,, baar gemaakt, en tot eenen wezenlijken zegen be„ vonden werde ; dat het verblijf van Hem en de ,, Zijnen aldaar op alle wijze veraangenaamd werde; ,, maar ook , dat de poogingen die noch tot zijn ,, Eerws. herfteliing en hervatting van zijnen wet„ tigen Euangeliedienst in deeze onze Gemeente zullen ,, worden aangewend, door het hoogstwijs en opper-

magtig Beftuur van den Koning zijner Kerke , en 5, Regeerder der geheele weereld, zoodanig moogen

beftuurd, en met zijnen zegen bekrachtigd worden, s, dat wij ons eerlang wederom in zijn bijzijn en j, broederlijke inwooning onder ons verblijden , en 5, gezaamenlijk met Hem in het werk van onzen s, Heer en Zaligmaaker verkeeren moogen.

„ Aldus gedaan in onze Groote Kerkenraads-ver„ gadering te Rotterdam, den 13 April 1798. (geteekend)

„ J. W. BOU VINK, r. D. M. Rotter, „ Syn. b. t. Prdfes.

„ W. VAN NIEÜWSTADT, „ Syn. Scriba."

Dit

Sluiten