Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 193 >

„ nuttigen en zeer begaafden Leeraar in Gods Kerk, zuiver in de Leer, onergerlijk en onberifpelijk in „ den wandel ; voor eenen zeer bekwaamen , ieve,, rigen en getrouwen voorftander en verdeediger „ van onzen Hervormden Godsdienst; voor een aan„ genaam en nuttig Lid van onze Clasficaale Ver„ gaderingen, die door zijne broederlijke verkeering, „ door zijne wijze, voorzigtige en bondige Adviefën „ altoos een medewerker was aan de eer onzer Ver„ gadering , aan het heil der Kerke en aan het nut „ der Gemeentens , welke bijzonder aan ons opzicht „ en onze zorge zijn toebetrouwd : hartelijk wen,, fchende en biddende, dat de groote Koning zijner ,, Kerke over het voorneemen en de gedaane keuze ,, van Ds. scharp de zigtbaarfte bewijzen zijner „ Godlijke goedkeuring zal verleenen ; dat zijn aan„ gezigte derwaards met hem optrekke ; dat zijn „ Euangeliedienst in de Gemeente van looa ge,, zeegend werde tot uitbreiding van jesus Koning„ rijk, tot opbouwing en verfterking in haar aller„ heiligst geloof, hoop en liefde; dat 't Hem en de «, Zijnen daar welgaa; en dat wij ons eerlang, indien ,, 't Gode behaagt, in zijne herfteliing, terugkoomst, ,, en vernieuwde broederlijke verkeering onder ons, „ hartelijk zullen moogen verblijden.

„ Aldus gedaan in onze Clasficaale Vergadering, „ gehouden te Rotterdam den 17 April 1798.

(geteekend)

„ J. J. LE SAGE TEN BROEK» „ Cl. b. t. Preefies.

„ J. W. B O U V INK,

„ CL b. t. Scriba.n

Voorts werd ik , op den poften April, op eeven dezelfde Vriendbroederlijke wijze , en onder dezelfde voorbehouding van mijn volkoomen recht, door mijne Mederegenten der Diaconie- fchoclen te Rotterdam, N pro-

Sluiten