Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 194 >

provifioneel en onder de hoop eener fpoedige hervatting van ook dit gedeelte mijnes dienltes ontflagen, en door den welfpreekenden mond mijnes getrouwen Amptgenoots , den Wel Eerw, kaas, een aandoenlijk , zeegenend en intermediair Vaar viel gezegd.

En eindelijk ontving ik , bij dit alles , de hartelijkfte Brieven uir Oost - vriesland, met verftendiging, dat ook daar mijne aanneeming der beroeping met algemeene blijdfchap was ontfangen, alles mij was toegedaan , en ik, onder Gods zegen, tegen den door mij geftelden tijd, met het grootfte verlangen weid le gemoete gezien.

Zoo eindigt voor een poos (indien de goede Voorzienigheid mij gezondheid en leeven fpaart) de zaak, welke JVlij ongelukkig, mijne Gemeente verdrietig en alle Vrienden van ftricte rechtvaardigheid, hoedaanig ook anders verfchillende in denkwijzen, ontevreeden gemaakt heeft. Zoo is 'er voor mij thands geen verblijf meer in het Land mijner geboorte , altoos het voorwerp mijner vuurige liefde en zoo dikwils het onderwerp mijner plegtige en bijzondere gebeden; geene erfenis in het Land mijner Vaderen ; geene dagordening in het Huis des Heeren mijnes Gods aan deeze plaatze; — Nu zal geene broederlijke handdruk mijner Amptgenooten , geene geroeenfchap met mijne Gemeente, geene dankbaarheid mijner Leerlingen, geen omgang met mijne Vrienden, geene omhelzing mijner Maagfchap , geene tederheid van een gedeelte mijner Kinderen (wier onderwijs en opvoeding mij verpligt hen achter te laaten) mijn gevoelig hart, eenen geruimen tijd, verkwikken!! — en wie, — in de ongewisheid onzes kortftondigen leevens, — wie kan mij verzeekeren , dat ik aan deezen rand van het graf veelen ooit zal weder zien, met welke ik in mijn hart had zaamen te leeven en

te

Sluiten