Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 195 >

te fterven ? — Rust gij zagt in God, dierbaare asch mijner zalige Ouderen ! uwe oogen zal het verdriet niet doorknaagen om dat gij uwen Eéngeboorenen uit zijne Erve verftooten ziet! Rust in God, lief gezaligd Kroost! dat, in den Vadeilandfchen grond begraven , de heerlijke opftanriing verbeidt, Gij ten minften zult met mij niet omzwerven in een vreemd Land, waar ik, ja, op den zegen van dien God, die mij roept, vertrouwe, maar meenigmaalen het gemis mijnes lieven Vaderlands befchreien zal, Hoe zoude ik mij getrooften , —- of liever, hoe zou ik , met zelfsveroordeeling, de rechtvaardigheid der behandelingen, die ik geleeden heb, erkennen, indien ik immer, om het verfchil van denkwijze, éénen éénigen mijner Medeburgeren perfoneel beleedigd , of immer nagelaaten had cie hand te reiken aan iemand hunner, die eenen dienst vergde , welke in mijn vermoogen was; maar nu, daar ik mij zelven niets kwaads bewust ben, meene ik vrij uit te moogen klaagen over onverdienden tegenfpoed. Voor God erkenne ik mij eenen Zondaar , die oneindige reizen mijnen weg bedierf en zijne kaftijdende roede met ootmoed kusfchen moet en wil ; maar aan de menfchen ben ik onfchuldig , en tegen de Maatfchappij en eene vastgeftelde orde van zaaken heb ik mij nimmer vergreepen, en het aantal mijner Medeburgeren, dat de tegenwoordige orde aankleeft, en zich mijne belangen echter zoo ijverig aantrok, en daar door niet zelden de verwondering wekte der geenen zelve, die mijne zaak beflisfen moeften , ftrekt mij hier in tot een ontegenzeglijk bewijs. —

Dan, ik wil niet meerder klaagen, veel eer zal ik roemen in mijne zwakheden , en de genade mijnes Gods, op welke ik hoope, zal mij genoeg zijn.

Ik gaa heenen met deeze niet geringe voldoening, dat niemand mijner Vijanden mij van eenige Staatsmisdaad overtuigen, zelfs niet met eenigen febijn befchuldigen konde ; — met deeze, nog veel grootere, fatisfactie, dat, in het onpartijdig, langduurig en naauwkeurig onderzoek van den Raad der Gemeente , niets nadeeligs tegen mij gevonden , maar in tegendeel de behandeling , mij aangedaan , voor overhaast, partijdig en onbillijk , en mijne klagten N a voor

Sluiten