Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor gefondeerd en recbtmaatig verklaard zijn. Ik gaa heenen onder de traanen eener liefhebbende Gemeente en den fpijt mijner Medebroederen , verre verwijderd van joram's vloek, die heenen ging, zonder begeerd te zijn. Ik gaa heenen , zonder de banden los te maaken, die mij aan de Rotterdamfche Gemeente en de Schielandfche Kerkvergadering verbinden, en in de ftille hoop, dac, daar het Adminiftratief Beftuur mij niet veroordeeld, maar alleen naar de hoogfte Magt verwcezen heeft, eenmaal de geleegenheid , om mijn recht te vorderen , in bedaarde en conftitutioneele tijden, gebooren zal worden, en, de billijkheid over de vooro.ordeelen zegepraalende, ik aan de Gemeente zal wedergegeeven worden.

Maar wat mij immer ook ontvallen mooge , verlaat gij mij niet, God van mijn vertrouwen! toevlugt in tijden van bezwaar! die nooit befchaamd laat worden den geenen die U verwacht ! Uw aangezicht gaa met mij op, om mij gerust te ltellen; bedaar de woelingen van mijn fchokkend hart cn balzem mijne fcbrijnende wonden door de vertrooftingen uwer genade en de invloeden van uwen II. Geest. Ook daar, werwaards uwe Voorzienigheid mij, met zoo fpreekende beftuuring , roept, onderfteune mij uwe hand en zeegene uwe medewerking mijne prediking; en hoor ook in het Land der Vreemden alle gebed en fmeeking, het welk ik niet alleen voor die Kudde, die ook de uwe is , maar ook voor mijne tegenwoordige Gemeente, en ten goede van mijn Vaderland , voor uw aangezicht zal uitftorten, om des Heeren wille ; want de aarde is de uwe en haare volheid, de weereld en die daar op woonen!!

Vaar wel dan, mijn Vaderland! ik kusfche, wel dra voor het laatst, uwen mij dierbaaren grond, doorweekt van het bloed , dat onze braave Vaderen voor uwe Vrijheid hebben doen ftroomen. Mogt ik mij , van verre , nog verblijden over uwen bloei, uwen voorfpoed, uwen welvaart! Orde en Eendragt moeten uwe Maatfchappij gezeegend en gelukkig maaken , en tot den jongiten dag blijve Nederland, wat het te vooren was , de jalouzij zijner Nabuuren , de ftapelpiaats van Europa, het fteunpunt zijner Vrienden , de fcbrik zijner Vijanden en een paradijs voor

des-

Sluiten