Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *97 >

deszelfs Bewooners! — Wat mij intusfchen aangaat, waar ik mij bevinde , zal mijn hart aan U gehecht zijn; nooit zal ik vergeeten een Nederlander te zijn, en altoos zal ik mijne Kinderen infeherpen liefde voor uwe grootheid en haat tegen uwe vijanden.

Vaart wel, Gij duizenden mijner Vrienden! getrouw in druk gelijk in voorfpoed , fchaamdet gij u niet, met uwe naamen , mijne belangen te behartigen bij Politieke en Kerkelijke Vergaderingen; veelen uwer oeffenden gemeenfehap aan mijn lijden door weldaadige zorgen, en alle de Jaaren, die ik onder U, — hier en in mijne voorige Gemeentens — heb doorgebragt, zijn vol geweest van genoegens, welke mij uwe en hunne liefde heeft doen fmaaken. God vergelde U alles! een dankbaar hart zal uwe beeldenisfen bewaaren , en gaat het naar mijnen wensch , dan kent Gij, en allen, die U waard zijn, den tegenfpoed alleen bij den naam, en een overvloed van zegeningen ftroome in alle uwe betrekkingen ! Gij bijzonder, wier denkbeelden in het Godsdienftige of Burgerlijke met de mijne verfchilden , op wier vriendfehap ilc dus minder fcheen reekening te moogen maaken, en die eeven wel, uit eerlijke beginzelen, mijne belangen hebt poogen te bevnorderen! — vergeeft mij, zo ik hier niet uwe naamen fpelle ; bij mij zullen zij niet vergeeten worden ; bij mijne Vrienden zullen zij in erkentenis zijn , en bij mijne Vijanden zou het misfchien U fchadelijk zijn: Maar, hoe ook voorts mijn lot zij , aan U zal nooit mijn ramp geweeten worden , dankbaar zal ik lleeds uwe liefde erkennen, en de weinige dienst, die ik U zou moogen kunnen bewijzen, zal U altoos bereid zijn. — Vaart allen wel, Vrienden van mij en van desmijnen ! bewaart mijne nagedachtenis in een genegen geheugen , en niets zal mijne blijdfehap eevenaaren , wanneer Wij nog eens te zaamen ons verheugen moogen in de ondervinding deezer waarheid , dat een vriend ten allen tijde lief beeft , gelijk een broeder in de be~ naauwdbeid wordt gebooren.

Vaart ook gij wel, die mijne Vijanden waart, en U verzet hebt tegen mijn geluk en de gewenschte vervulling mijner billijke wenfehen! — ik vergeef U alles , ter liefde van eenen Zaligmaaker, die zelve N 3 voor

Sluiten