Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 199 >

Opzieners en Diacnnen ! — Daar, waar het gevoel

in al zijn kracht ipreekt, daar zoekt de hoo^fte welJpreekenheid , — en hoe veel meerder mijn gering verrnoogen van welzeggen , — naar woorden en uitdrukkingen , die naauwhjks de fcbaduw zijn van hec weezen des gevoels. Deeze bladeren zuilen U overtuigen, dat ik niers verzuimd, dat ik alles (ruisfchien zelfs, naar zonvniger oordeel, reeus te veel) gtaaan heb, om ondtr U mij ïen wetrigen EuangeliediensE te blijven vervullen ; Dit was ik aan God, aan U en aan mij zelven verfchuldigd. Uwe poogingt.n (dank zij uwer Liefde!) hebben de mijne ve gez-id en onderfteund. De redenen, waarom ik in dit oogenblik niet verder voorrgaa , zijn naar waarheid en voldoende in het bovcnttaande te vinden , en, zoo rasch het de geleegerheid toelaat, zal ik , met uwe medewerking, geenen minderen ijver toonen, dan ik tot hier toe gedaan heb. Nu wettig, en met fpreekende bewijzen eener Godlijke beltuuring , geroepen, gaa ik elders heenen, in gehoorzaamheid aan' het bevel: „ Gaat heenen in de geheele weereld, ,, predikt her Euangelie aan alle Creaturen," en mee geloovig vertrouwen op de belofte : ,, Jk ben roet ., U Lieden alle de dagen." IntusTchen blijft mijne liefde, mijne vriendfehap, mijne dankhaare erkentenis met U allen , en gelijk ik mij uwer beproefde geneegenheid en voorbiddingen aanbeveele, zullen ook fteeds mijne fmeekingen voor U ten goede, en mijn geKed tot uwe zaligheid zijn.

Va art wel dan , Eerwaardige Araptgenooten, Hoogleeraaren en Leeraaien der Rotterdamfi he Gemeente ! — Hoe zeldzaam de Broedertrouw altoos was en vooral in onzen tijd geworden is, zij woonde onder Ons, en Gij hebt al den tijd mijnes lijdens daar van een zoo febitterend vooibeeld gegeeven, dat het zommige andere Minifterien beichaamen , andere verfterken en allen tot een patroon van navolging verltrekken moer. Hebt dank, mijne Broeders! voor uwe belangelooze hulp in de waarneeming mij' et Predikbeurten geduurende een zoo geruimen tijd; voor alle uwe liefderijke verkeeringen, opbeuringen en vertrooltingen j voor uw wijs beftuur, uwe éénpaarige N 4 me-

Sluiten