Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jegens mij gedaan hebt , en uw loon zij groot bij God, die de oprechten van harten behoudt!

Deelt eene dubbele maat van dien zegen , voorbeeldige en getrouwe Gecommitteerden 1 die aan de Vergadering tot oogen en handen , en voor mij tot ftaven en Iteunzels waart. Standvaftige en bepioefde Vriend TtN broek! aandoenlijke en deelneementle hoog! bedaard- werkzaame de srl 1 ronuootitigeerlijke van loo ! hartelijk-liefhebbenae mtujveld en verftandig ijverende uitdenbroek! — en gij ook, getrouwe en achtingwaardige van velsfn, die alleen door het harte - leed bij de toenmaaligè fmarten uwer nu zalige Echtgenoote genoodzaak. zijt geweest het werk aan uwe Medebroederen ter voltooijing over te laaten, het welk Gij neevens Hen, zoo kloekmoedig, had begonnen! — Uwen lof, fchoon boven mijn vermoogen , heb ik in dit Hifloriscb Bericht, waar het te pas kwam, met verfcnuldigde erkentenis poogen te verheffen ; maar, of het gedaane werk niet genoeg waare, hebt gij mijne verpligting vergroot, door U zoo gewillig den last der continuatie te laaten welgevallen, om Mij, ten allen tijde, in de gefchikte en geleegene poogingen ter mijner herfteliing te blijven onderfteunen. Dit zal ons een- nieuwe band zijn van onlosmaakbaare vriendfchap en het zegel op onze Broedermin. — Maar juist dit gevoel verfmoort het afgepijnigd vaart wel tusfchen mijne beevende lippen. — Och of de uitgekiptfte der Godlijke zeegeningen ruften mogten op de fchedels van deeze afgezonderden onder hunne Broederen ! — en dat, bij die gelukkige zelfvoldoening , waar mede de deugd zich zelve beloont, en bij de algemeene achting , welke hunne uitfteekende braafheid en Chrifteiijke gezinning verdient, God, de Vader der lichten , alle goede gaaven en volmaakte giften over hen en alle de hunne doe nederdaalen , en tijdelijk en eeuwig hun die liefde vergelde, welke mijne, hoewel altoos-duurende, dankbaarheid hun nooit vergelden kan.

Vaart allen wel, lieve Gemeentens der Nederlandfche Kerk, onder welke ik nu twintig Jaaren in het Euangelie gearbeid heb! Vaar wkl, mij nog lief st. anhaland, eerfteling mijner kracht! —

Wel-

Sluiten