Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C 202 y

Welgeleegen axrl, oeffenfchool mijner menfchenkennis, waar ik zoo veele lieve Vrienden had, welker zommigen nog overig, en veelen reeds ontllaapen zijn! — U vooral gaa het altoos wel , bekoorlijk ïmoordwyk , zeetel der gulheid , der braafheid en der menfchenliefde ! In U heb ik nooit anders geiinaakt dan loutere genoegens, door geen èènen alzemteug verbitterd, en na mijn vertrek waart gij mij altoos , door blijvende en onveranderde liefde , de ftille verpoozing mijner zorgen , de gastvrije ftapelplaats van welmeenende Vrienden, en nog blijft gij, wat gij reeds te vooren waart, de grondlegger der verftandige en zeedeüjke befchaaving van mijn pasontluikend Kroost. U vaar wel te zeggen kost mij nog beden meenigen gevoeligen fchok, en voor uwen algemeenen welvaart , voor het geluk van zoo meenigen Harten-vriend en Vriendin, en voor den zeegen van mijnen braaven Opvolger in den Euangeliedienst , wiens kunftelooze oprechtheid zoo veel deel nam in mijne rampen, flaak ik de vuurigfte, de bestgemeende vvenfchen. — Maar allerbijzonderst, hoe zeegene , hoe verlaate ik U , ó van mijn hart gefcheurde Gemeente van rotterdam ! mijn geest wordt in mij overftelpt, en het vaar wel wil van mijne lippen niet. Duizendmaalen dank voor uwe algemeene , uwe bijzondere liefde , aan mij en de mijne zoo ruim, zoo altijd, zoo bijzonder in de dagen van tegenfpoed , beweezen. — God , de Almagtige, zeegene UI en, bij allen mooglijken tijdelijke:", welvaart, worde uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam onftrafüjk bewaart tot de toekoomst van onzen Heere jesus Christus! Blijft ftandvaftig in uwe Godsdienlligheid en in die Chriftelijke deugden, welke veelen uwer vercieren. Volhardt in uwen eerbied voor het Euangelie , in uwe liefde tot de Waarheid, in uwe hoogachting voor de Godzaligheid. Maakt vlijtig gebruik van den getrouwen dienst uwer Leeraaren ; mogten veelen den Heere gewonnen worden en van den onzaligen dienst der onbeItendige weereld en het kortftondig genot der zondige vermaaken bekeerd worden tot den leevendigen God: mogten de verflaagene harten triomfeeren over Ongeloof en Eigenheid, en bemoedigd leeven door het

één-

Sluiten