Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i INLEIDING.

wijl hij op dit zoo nuttig gebruik der magneet zijn* aandagt vestigde, wierd hij gebragt tot het aanneemen van andere (tellingen, die hem toefcheenen belangrijker en van een meer uitgebreid gebruik te zijn; ingevolge daarvan ftelde hij het gebruik deszeilfteens geheel ter zijde en ftelde eene genees-wijze in het werk, welke hij daarna der waereld bekend maakte; deeze afvalligheid bragt hem met vader Hell, en den beroemde Ingenhouz, die voorheen zijne voorlhnders waaren , in oneenigheid ; daar zij te Weenen een zeer groot gezag hadden, en zij hem onvermoeid vervolgden , vervielen zijne Hellingen weldra in eene algemeene minagting.

Ten einde deezen weederftand af te weeren, beriep hij zich in 1766 op de Academie der Weetenfchappen te Berlin, alwaar egter zijne leer verworpen wierd, „ als van alle grond ontbloot en demin„ fre aandagt onwaardig " door zoo eene gevoelige teleurftelling ter needergeflaagen, deed hij eene reis door veele Iteeden van Duitschland, overal ftelde hij het Dierlijk Magnetismus in het werk, en van tijd tot tijd deelde hij het algemeen den gelukkigen uitflag zijner proefneemingen meede, zijne vijanden lieten egter niet na hem overal na te fpeuren en zijne feilen te ontdekken: Intusfchen zoo het fchijnt vastelijk bcflooten hebbende , om zijn vaderland van de vrugten eener zoo dierbaare ontdekking niet te berooven , keerde hij naar Weenen terug, alwaar

Sluiten