Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏNLEÏDINGv 3

waar hij, hoewel men geen gelukkiger gevolg dan te vooren, zijn geluk andermaal beproefde.

Door zoo eene onafgebrooke reeks van misluk* kingen afgefchrikt, nam hij het befluit om Duitschland te verlaaten, en begaf zich naar Parys in het jaar 1778. Hier was een zijner eerste bekenden de Heer A. J. S. D., Schrijver van een werk getijteld Diclienaire des merveilles de la Nature, uit welkwerk de meeste der volgende bijzonderheeden ont* leend zijn»

Decze Schrijver heeft aangemerkt, dat in weef* wil van dc oogfchijnlijke on:zigcigheid en agterhoudenheid van den Heer Mesmer, in weerwil zelf van den ongelukkigen uitflag zijner eerlte proefneemingen , hij hem egter den lof van opregtheid in zijn gedrag en bondigheid in zijne reedekaavcling niet kon weigeren, hij was, zeide hij^ overtuigd, dat den ongelukkigen uitflag in geenen deele aan den uitvoerer. maar aan eene ongefchiktheid der voorwerpen > waaraan de proeven in het werk gefield wierden, moest toegefchreeven worden,* in April 1778 begaf Mesmer zich met de bij hem verzaamelde lijders haar Creteil en binnen weinige maanden keerde het grootste gedeelte derzelver volkomen herfleld naar de Hoofdftad terug; onder deezd was de geneczing van eene verlamde het aanmerkenswaardigfte, daar zij te vooren van het gebruik haarer Ieedemaaten beroofd was, wandelde zij nu A 2 mee

Sluiten