Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. if

ben, bloot te leggen, alsmeede die middelen, die hij opgeeft, dat in het werk gefield moeten worden, om deeze zijne Hellingen te beoelfenen; het beveelt teevens, dat van het meerder gedeelte een berigt in handen van den Procureur Generaal zal gefield worden, ten einde hetzelve het Parlement voor te leggen , en daarop deszelfs uitfpraak te verwagten.

Daar men nu niet langer daar aan twijffelen kan, of het geheel famenftel van het Dierlijk Magnetismus moet als eene bedriegerij aangemerkt worden, kon me.i wel ligt vraagen, waarom men dan deeze ftukken van zoo veel aanbelang agt te zijn, dat men die, ook in onze taal, het algemeen meededeelt, daar zij toch eigenlijk alleen van eenig belang zijn voor hen, die van dit gochelfpel ooggetuigen geweest zijn; hierop kan men meer dan één gepast antwoord geeven. Vooreerst, en dit hebben wij hier voor reeds bedoeld, heeft het DierlijkMagnetismus te Parijs aller aandagt beezig gehouden, en de algemeene opmerking van de zoo beroemde en onvergelijklijke ontdekking des Luchtbols afgetrokken, gewisfelijkzal eik beminnaar der Weetenfehappen onder ons ten hoogflen begeerig zijn, om eenig nader berigt te erlangen van een zaak, die bij onze Nabuuren zoo veel gerugts gemaakt heeft, daar doch hunne vorderingen in de Weetcnfchappen , eeven zoo wel een opmerkzaamo aandagt waardig zijn als hunne Staatkunde. Ten

Sluiten