Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a INLEIDING.

. Ten tweede, kan men het berigt der Gecommitteerden tot het onderzoek van het Dierlijk Magnetismus, in het algemeen befchouwen , als niet flegts betrekking hebbende tot eene ongegronde en weldra weederom verdwijnende hypothefen , tot eene verheeveling aan den wijsgeerigen hemel, maar tot eene in het algemeen belangrijker vraag betreklijk het vermoogen det verbeeldingskragt op het dierlijk lighaam, een vraagltuk, het welk zoo wel voor den Bovennatuurkundigen als Geneeskundigen van zeer veel gewigts is, over dit onderwerp fchijnt het berigt een nieuw licht te verfprciden , en aan onze denkbeelden des wegens meer juistheids bij te zetten.

Maar ten derde, en hier op wilde ik de aandagt gevestigd hebben, is dit berigt van een weezenlijk aanbelang in de bijdraagen tot het menschlijk vernuft, en in de daad zoude veelligt het gefchiedverhaal der menschlijke dwaalingen , alles wel overwoogen zijnde, van geen minder aanbelang, van geen geringer nut zijn , dan die van de door hen gedaane ontdekkingen , de waarheid is zich zelf altoos gelijk, en binnen eenen engcn kring bepaald; de dwaaling neemt allerlei gedaanten aan, heeft geen beilaan, dan alleenlijk in de fcheppende verbeelding van hem, die dezelve heeft voortgebragt; in zoo een onbeperkt veld heeft het vernuft geleegenhcid, om uit te weiden, en de onbegrensde ver-

moo-

Sluiten