Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 VERHAND EL INGE N: over het

Bij eene opmerkzaame befchouwing valt het terHond in het oog, dat hetzelve twee zeer verfchillende oogmerken heeft; het eene, hetwelk men eenigermaate gefchiedkundig zoude kunnen noemen, bedoelt eene vergelijking van het Dierlijk Magnetismus , zoo als hetzelve bij de ouden bekend was, met dat, hetwelk wij bij de nieuwer Schrijvers vermeld vinden; het ander gedeelte bevat oordeelkundige aanmerkingen en teegenwerpingen teege» de bewijzen, waarop deeze Hellingen gebouwd zijn, welker onzeekerheid de Heer Thouret op zich neemt te betoogcn. , . Wij zullen tragten de Maatfchappij een fchets van dit werk onder het oog te brengen.

Het Dierlijk Magnetismus bekleede eenen zeer aanmerkelijken rang onder de leerftelfels van dat tijdperk der letterkundige gefchiedenis, toen vooronderltellingen de plaats van beweeze waarheden, van facta, vervongen, en deeze hypothefen verdween zoo wel als veele anderen, zoo dra de proefondervindelijke Wijsbegeerte de begocheling der verbeeldingskragt deed verdwijnen , en toen men de Konften en Weetenfchappen naar hunne juiftè waarde begon te fchatten.

Het onderwerp van dit leerftelfel was eene bij uitneemenheid fijne vloeifloffe, aan welke de pragtigfle, dégrootschfteeernaamen, van ziel der Waereld, geest van het Heelal, algemeene Magnetifche Vloeifloffe,

en

Sluiten