Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»8 VERHANDELINGEN over het

fen of dierlijke deelen te doen overgaan; dat dit vermogen door fpiegels teruggekaatst, en door muiicaal geluid aanmerkelijk verfterkt wierd.

De voorftanders van het Dierlijk Magnetismus, die in de zee ventiend e eeuw fchreeven, bepaalden zelf binnen deeze grenzen hunne verwagting niet; de konst om deeze vloeiltoffe, die zij uit de heemclfche lighaamen hadden afgeleid, en welke op het menschlijk lighaam zoo eenen vermoogenden invloed had , te kunnen beftuuren ; deeze konst moest gewisfelijk in de beoeftening der Geneeskunde van een uitmuntend nut zijn , of liever, zij moest de plaats dier weetenfehap, zoo als dezelve tot hiertoe was beoeffend, bekleeden. Men aarfelde dus niet om vastteftellen, dat men, door de omloop deezer vloeiltoffe op eene gepaste wijze te beftuuren, een onfeilbaar middel gevonden had, om het gebrek der dierlijke werktuigen te herftellen , of de gezondheid van hen , die door geene ziekten aangetast waren, onafgebrooken te doen voortduuren.

Offchoon de voorgegeeve uitwerking van het zoogenaamd Magnetismus toen en in laater tijden grootendeels overeenkwam , zoo kan men egter niet ontkennen, dat de wijze van meededeeling derzelver aanmerkelijk verfchilt, de ouden befchouwen, zoo wel als Mesmer, deeze vloeiltoffe als door het heelal verfpreid, als in alle dierlijke lig-

haa-

Sluiten