Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 23

geneesmiddel waren hem bekend , hij vond een Elixir uit, door welks gebruik men niet misfen kon om duizend jaarcn te leeven , en ftierf in zijn agt en veertigfte jaar.

Joannes Baptiste Helmont was , met betrekking tot de Magneetifche geneeswijze, de onmiddelijke opvolger van Paracelsus, en fchreef eene opzetlijke Verhandeling over de geneezing der wonden, door middel van de Magneet, de Magnetica vulnerum curatione, de overige fchrijvers zijn Goclemtjs, Burggraavius, Libavius, Wirdig, Santanelli, Tentzel, Kircher, Borel en Maxwell, aan de laatstgenoemde hebben wij eene uitvoerige Verhandeling over dit onderwerp te danken , waarin hij de daalende agting voor het dierlijk Magnetismus getragt heeft in ftand te houden , door dezelve toetefchrijven aan die geest van het heelal, welke hij van de Wijsgeeren der vroegfte eeuwen had overgenoomen, en in welk opzigte wij in den Heer Mesmer eenen volkomen navolger van hem ontmoeten.

Eene andere geheimzinnige geneeswijze wierd door eenen anderen Engelsman, den geleerden en vermaarden Kenelm D1 gbij, uitgevonden, deeze beftond in eene Sympatherifche Poeder, het was flegts noodig dit Poeder te ltrooijen op het linnen of wapentuig, dat met het bloed of de etter eener wonde befinet was, om , indien fiegts in dien tusB 4 fehcn-

Sluiten