Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 31

Greatrakes genas nietflegts inwendige kwaaien , maar ook uitwendige, als wonden en zweeren. De Hertog van Bückingham, de tweede Villier s, bevond zich onder zijne lijders, zijne getuigfchriften waaren door Boyle, Wilkins, Whicdhert, Cudwort Hen P atrick, geteekend. Hij was gebooren in het jaar 1628, ontvong de gaave van ziekten te geneezen in het jaar 1662, en kwam na London in 1666.

De geneezingen door Gassner te weege gebragt zijn van laater tijd; deeze Duitfcher, in zijn jeugd mee een zeer ongezond lighaamsgeftel gekweld zijnde, het welk al het vermoogen der Geneeskunde teleurftelde, kreeg vermoeden, dat deeze zijne kwaal van eene bovennatuurlijke oorzaak oorfpronglijk en eea kwaadaartig werk des duivels was; deeze zijne gisfing wierd bewaarheid, daar hij door eene bezweering in den naam van Jefus Christus deezen duivel uitdreef, van dit oogenblik af genoot hij geduurende zestien jaaren eene volmaakte onafgebrooke gezondheid ,* door dit gelukkig gevolg aangemoedigd , wierp hij de ftudie der Geneeskunde, waarop hij zich, uit hoofde van zijn zieklijk geitel , had toegelegd , geheel agter den bank, en verfchafte zich alle Schrijvers, die ooit over de bezweeringen de pen gevoerd hadden.

Hij aanvaarde den loop van zijne duivelfchegeneeskunde , met het onttooveren van de leeden zijner gemeen.

Sluiten