Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 3$

Ner, als op dat van Mesmer grooten invloed gehad hebbende, de fterrewigchelarij, en het duivelbannen wierden in Duitschland zeer algemeen, en daar G a s s n e r van de laatste tak bezit genomen, endie reeds uitgeput had, nam Mesmer zijn toevlugt tot den eerden; men merke egter wel op, dat Mesmer zijne Hellingen betrekkelijk de Astrologie gefchreeven en opentlijk verdeedigd heeft voor dat men iets van Gassner vernomen had.

D ucze voorbeelden worden door Thouret bij gebragt als doorflaande bewijzen van het vermoogen der aanraakings- en verbeeldings - kragt; ter flaaving van de voortgang der ftuipagtige aandoeningen , kunnen de convulfionarisfen van SaintMEDARD, en de bezeetenen van Loudun dienen; het eerstgemeld geval had plaats in den jaare 1732, en deeze Huipen openbaarden zich zodra een der geestlijken het graf van hunnen heiligen Patroon naderde, zij wierden op de befpottendrte wijze ten toon gefleld door IIecquet in zijne Natuurlijke Historie der Convulfionarisfen.

De zoogenaamde bezeetenen van Loudun in 1740 hadden hunnen oorfprong aan een fchandelijk ontwerp , door gierigheid en wraakzugt teegen den ongelukkigen Urbanus Grandier, Reftor te Loudun gefraeed, te danken , die eindelijk het (lagtoffer zijner kwaadaartige vijanden wierd, de Geneeskundigen van Montpellier, wien het onder* C zoek

Sluiten