Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 35

den te geevcn van alle die vreemde verfchijnfelen ^ welke Mesmer voortbrengt, door eene methode4 welke hij tot nog toe niet algemeen bekend gemaakt heeft. ■ . >

Ten twaalfde, den Heer Mesmer heeft, daar hij een bijzonder werkend vermoogen ftelde, eenen weg ingeilaagen geheel ftrijdig met het belang zijner ontdekking, daar hij de vöetftappen gevolgd heeft van hen, die al hun vermoogen in het werk ftelden, om geloof bij te zetten aan een gevoelen, hetwelk in alle opzigte der vergeetenheid waardig was , waarin hetzelve zich met regt bevond.

De Koninglijke Maatfchappij oordeele uit dit uit* trekfel over het geheele werk, zij herinnere zich, dat zij, daar den ijver en onvermoeibaare naarftigr heid van den Heer Thouret , in het doen' van naauwkeurige nafpooringen, betrekkelijk het Magnetismus haar bekend was, in'haare zitting van den 11 Maart 1784 hem gelastte, om uit oude en beedendaagfche Schrijvers alles na te fpooren , wat over het Dierlijk Magnetismus in het licht gegeeven was; het is deeze verzaameling, die genoeg volleedig is om de reedelijke begeerte van elk weetgierig onderzoeker te bevreedigen , die.het eerste gedeelte van zijn werk uitmaakt, en hctwelk: ars zijn berigt aan de Maatfchappij, noopens dit onderWerp befchouwd kan worden, wij zijn van gevoelen dat dezelve aan hem desweegens ten.hoogften vefC 1 pligf

Sluiten