Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<%6 VERHANDELINGEN over het

pligt is, net tweede gedeelte behelsd oordeelkundige aanmerkingen en fchrandere tegenwerpingen. Het geheel werk oordeelen wij waardig om met goedkeuringen der Maatfchappij gedrukt te worden.

De Maatfchappij doof den Koning gelast tot her onderzoek van alle nieuwe uitvindingen en geheime hulpmiddelen , ter geneezing van ziekten, befchouwde niet zonder ontrusting het Dierlijk Magnetismus, als tot eene heerfchende mode gemaakt, hetwelk aan de lijders wierd toegediend , zonder alvoorens ingevolge de wetten door de Geneeskundige Faculteit ondcrzogt te zijn; een misbruik, waarteegen de Maatfchappij, volgens haare pligt, van het begin af zich getragt heeft te verzetten.

Zij meent regt te hebben, om zich veel te laaten voorftaan op eene zoo geleerde Verhandeling door een haarer Leeden in het ligt gegeeven, weegenseen onderwerp , hetwelk tot hier toe niet anders dan in naamlooze gefchriften , meer tot een vermaaklijk onderhoud, dan een weezentlijk onderrigt, behandeld was. Het Werk van den Heer Thouret vol van geleerde en fchrandere aanmerkingen , zal de onbevooroordeelden in hun onderzoek licht bij zetten , en zeer veel bij brengen tot het oplosfen van een vraagft.uk, welk het algemeen belang eischt

d.it»

Sluiten