Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho VERHANDELINGEN over het

„ gels vermecderd en terug gekaatst, dezelve word „ meedegedeeld , voortgeleid en verfterkt door „ het geluid; en kan in een eenig lighaam opge„ hoopt worden.

„ Offchoon deeze vloeifloffe algemeen is , zijn „ egter niet alle dierlijke lighaamen in eene gelijke „ maate daar voor vatbaar, men vind er zelf, of „ fchoon zeer weinig , van eene zoo teegenftrijdigen „ aart,dat derzelver teegenwoordigheid alleen genoeg„ zaam is, om de werking van het Dierlijk Magne,, tismus, op nabij geleegen lighaamen te beletten."

„ Het Dierlijk Magnetismus is in (laat, om on„ middelijk zenuwziekten te geneezen , en ook „ andere ziekten middelijk teegen te gaan , bet „ verbeeterd de werking der geneesmiddelen , be„ vordert en beftuurt de heilzaame en ziekten fchei„ dende ontlastingen , ten meesten nutte der lij„ ders; door derzelver hulp komt de Geneesheer ,, tot eene juiste kennis van den ftaat der gezond„ heid van elk individu, cn kan met zeekerheid de

oorzaak , den aart en voortgang der meest faam„ geftelde kwaaien beoordeelen , het voorkomt „ derzelver toeneeming cn roeit die geheel uit, zon„ der de lijders , hoedaanig ook hunne jaaren , „ kunne of lighaamsgeftel zijn moogen , aan eenige „ onaangenaamegewaarwordingen, ontrustendc toe„ vallen en hagchelijke gevolgen bloot te fteilen. "

„ Door den invloed van het Magnetismus, bied

» de

Sluiten