Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 41

„ de natuur ons een onfeilbaar hulpmiddel aan ter „ beveiliging onzer gezondheid en verlenging van „ ons aanvveezen. "

Zoodaanig is het vermoogen, met welks onderzoek de Gecommitteerden gekist zijn, en welks zoo eeven opgegeeven hoedaanigheeden door den Heer Deslon erkent worden, daar hij alle de ftellingen van den Heer Mesmer aanneemt.

Deeze theorie dient ten grondflag eener memorie op den 9 Mey ten huize van den Heer Deslon, in teegenwoordigheid van den Lieutenant der Police en der Gecommitteerden voorgeleezen.

In deeze memorie fielt men dit ten bafis , er is flegts ééne natuur, ééne ziekte, één geneesmiddel, en dit geneesmiddel is het Dierlijk Magnetismus.

Deeze Geneesheer na dat hij de Gecommitteerden met de Theorie van het Magnetismus had bekend gemaakt, onderwees hen ook in 't beoelTenen van hetzelve door hen de onderfcheide poolen te doen zien, en hen de wijze aan te toonen, welke men in het aanraaken der lijders in het werk ftelde, ten einde de Magnetifche vloeiflof eene voor hunne kwaal gefchikte rigting te geeven.

De Heer Deslon nam op zich om voor eerst, de Gecommitteerden te overtuigen van het beflaan van het Dierlijk Magnetismus, ten tweede, om aan hem het geen hem van de ontdekking daar van bekend was, jheede te deelen, en ten derde, om het C 5 nut

Sluiten