Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5d VERHANDELINGEN over het

De natuurlijke historie van den mensch verfchafc ons ten deezen opzigte de zonderlingfte verfchijpfelen. Wij zien immers lieden van eene geheel verfchillende leevenswijze den hoogden trap van eenen gezonden ouderdom bereiken; wij zien lijders, volgens alle reekenen met dezelfde kwaal aangetast, door geheel teegenovergcftelde geneesmiddelen en eene teegenftrijdige leevensreegel geneezing erlangen ; in zodaanige gevallen is de natuur vermoogend genoeg, om het leevensbeginfel , in weerwil van eene ongefchikte leevensreegel en nadeelige artfenijen, ilaande te houden; en zoo wel over de ziekte zelve, als over de verkeerde geneeswijze te zeegepraalen, indien nu dit leevensbeginfel vermoogend genoeg is, om de werking der geneesmiddelen te weederitaan, gewisfelijk kan hetzelve dan ook in andere gevallen zonder geneesmiddelen de ziekte overwinnen.

Er blijft dus altoos eene onzekerheid over, of men het geneezen eener ziekte aan de werking der geneesmiddelen , dan wel aan de goedgunftige natuur moet toefchrijven , en deeze onzekerheid is met opzigt tot het Magnetismus nog grooter, daar deszelfs aanwezen nog niet volkoomen beweezen is.

Hoe kan men derhalven uit de geneezing van fommige ziekten een befluit opmaaken aangaande de werking van een vermoogen , welks beftaan nog in {wijffel word getrokken , daar de uitwerking der

ge-

Sluiten