Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 VERHANDELINGEN over het

verfchillend: tijdperken , en eindigde in eene volkoom e geneezing, dit geval is door de Heer Bou rdols de la Mo the Geneesheer van hec hospitaal van Sc. Sulpice, die de lijdcres eiken dag bezogt, waargenomen en meer omflandig de geneeskundige Faculteit te Parys voorgelegd.

Mejuffrouvv G * *, had in haar regter borst twee verhardingen, die haar zeer veel pijns veroorzaakten; een Heelmeester raadde haar aan, het Eau du Veintre te gebruiken , als zijnde een uitmuntend oplosfend middel, haar ter zeiver tijd waarfchuuwende, dat, indien dit middel binnen een maand geen' gelukkigen uitflag te weeg bragt, men zoude moeten befluiten om deeze verhardingen door middel der heelkundige konstbewerking weg te neemen ; het meisje door dit vonnis verfchrikt pleegde raad met de Heer S a l l i n , die van gevoelen was, dat de verhardingen nog wel losgemaakt konden worden, deeze uitfpraak wierd door de Heer Bouvart, die men deswegens meede om raad vroeg, bevestigd, alvoorens egter tot het gebruik van geneesmiddelen over te gaan, raadden zij haar aan, om door vermaaken verftrooijing van gedagten te weeg te brengen; vijftien dagen daarna wierd zij in de Opera van eene geweldige hoest en eene zoo verbaazende opwerping uit de borst overvallen , dat men genoodzaakt was haar naar huis te brengen; zij ontlaste door deeze weg in den tijd van vier uuren

om

Sluiten