Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o VERHANDELINGEN Over het

ven, gelijk hem door een Lid der Academie wierd voorgefteld. „ Hec is ten onregte, ancwoorde hij, „ dat men zich verbeeld dac zoo een foorc van be, „ wijs voldoende zijn zoude, daar men immers niec „ overtuigend betoogen kan, dat de herftelling van „ eenig' lijder in de daad door de Geneesheer en „ deszelfs hulpmiddelen is te weege gebragt.0

Het gebruik maken van het Dierlijk Magnetismus in de geneezing van ziekten, kan nimmer eenig ander dan een onzeeker en bedrieglijk bewijs opleeveren, en deeze onzeekerheid kan niet anders opgeklaard en de oorzaaken der misleiding uit den weg geruimd worden, dan door een oneindig aantal van geneezingen, veelligt door de herhaalde ondervinding van veele agtervolgende eeuwen.

Het onderwerp en het gewigt van dit onderzoek, eisfehen eene fpoediger beilisfing; de Gecommicteerden waaren derhalven verpligt zich alleenlijk tot natuurkundige bewijzen te bepaalen, namelijk tot het oogcnbliklijk uitwerkfel deezer vloeiftoffe op hec dierlijk lighaam , hier van uicfluicende de misleiding , welke daar meede gepaard kon gaan, en geene andere verfchijnfelen aanneemende, dan die zij verzeekerd waaren , dac uic geene andere oorzaak, dan uic het Dierlijk Magnetismus ontftaan konden.

Zij fielden voor dien aangaande proeven te neemen, op zodanige voorwerpen, die gewillig waaren ,

Sluiten