Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 61

rtn, om zich aan zodaanige proefneemingen te onderwerpen, welke zij noodig zouden oordeelen , en die, fommige uit hoofde van hunne eenvoudigheid, andere door hunne fchrandere opmerkzaamheid ia ftaat waaren om een naauwkeurig cn getrouw verflag van hunne gewaarwordingen .te gecven ; wij zullen ons niet bepaalen, om deeze proefneemingen volgens de orde van tijd op te geeven, maar zullen daar in die orde der vraagftukken volgen, welke zij door deeze proeven verlangden opgelost te zien.

In de eerfte plaats beflooten de Gecommitteerden om de eerfte proeven op hun zeiven te doen neemen cn de werking van het Dierlijk Magnetismus in hun eigen lighaam te beproeven: Zij waarenten hoogften begeerig om door eigen ondervinding die uitwerkfelen gewaar te worden, welke men aan dit vermoogen toefchrijft.

Zij onderwierpen zich derhalven aan deeze uitwerkfelen, met zoo eenen ijver voor het algemeen belang, dat zij zeer gaarne eenige toeval, eene gedeeltelijke wanorde in hunne gezondheid zouden ondergaan hebben, hetwelk eene duidlijke uitwerking van het Magnetismus zijnde , hen in ftaat konde ftellen, om dit zoo gewigtig vraagftuk terftond, en door eigen ondervinding te bedisfen.

Eén voorbehoedfel agtten zij egter, daar zij zich op deeze wijze aan de uitwerking van hec Magnetismus blootftelden, noodzaaklijk te zijn.

Er

Sluiten