Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 63

aandoeningen en uitwerkfelen daarin te verwekken. De Gecommitteerden moeiten derhalven, voor eerst, wel in agt neemen, dat zij met geene al te naauwkcurige oplettenheid dat geen gaade lloegen, wat inwendig in hen omging.

Indien het Magnetismus indedaad een werkend vermoogen was, het zoude als dan voorzeeker niet noodig zijn, dat men zijne aandagt zoo zeer infpande; om deszelfs aanweezen en werking na te fpeuren. Het moet zelf zich van o-ze denkbeelden meefier maaken, en zich duidlijk doen gewaar worden, offchoon ook de gedagten anderwaards afgeleid wierden.

Maar beflooten hebbende om op zich zelf deeze proeven te neemen, beflooten tcevens de Gecom«j muteerden eenpaariglijk , dat zij deeze proeven in het geheim neemen zouden, cn zonder bijzijn van eenig vreemdeling, uitgezonderd de Heer Deslon, die de konstbewerking verrigten moest, of zodaanige perfoonen, als zij verkiezen zouden; hierom vonden zij het niet raadzaam , zich bij de openbaare proefneemingen aan het Magnetismus te onderwerpen, zij wilden vrij zijn in het doen hunner waarneemingen, en hoedaanig ook den uitflag mogte zijn, wilden zij, zoo niet de eenigtte , ten minden de eerde beoordeelaars der daar door te Weeg gebragte verfchijnfelen zijn.

In gevolge van dit befluit wierd in het huis van.

den

Sluiten