Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 6§

vig, een deezer laatstgemelde gevoelde eene geringe graad van pijn aan het harte-kuikje (epigastrium^ ingevolge van eene ondergaane heevige drukking op die plaats ; deeze pijn hielt dien geheelen en den volgenden dag aan, en was vergezeld van een gevoel van vermoeidheid; een ander wierd in den namiddag van een der dagen, waarop de proefneemingin het werk gefield was, eene ligte prikkeling der zenuwen gewaar, waaraan hij zeer onderworpen is; een derde met een nog grooter gevoeligheid begaaft* en voornaamelijk gekweld met eene onrustigheid in het zenuwgeflel, gevoelde eene meerdere graad van pijn en eene heeviger prikkeling ; maar deeze geringe toevallen zijn niet anders dan de gevvoone aft wisfeling in den ftaat hunner gezondheid , en dus in geenen deelen als gevolgen van het Dierlijk Mags netismns aan te merken, of zijn op het meest genomen niet meer dan gevolgen der ondergaane drukking op de maag, het is alleen eene naauwgezette getrouwheid, die de Gecommitteerden aanzet, om in dit berigt van deeze beuzelingen gewag te maaken ^ daar zij zich zeiven als eene onverbreekbaare wet opgelegd hebben , om altoos en zelf in de geringfte omftandigheeden de waarheid hulde te doen,

Hec verfchil tusfchen den uitflag deezer bijzondere , op hun zelf genoome proefneemingen, en van die openbaare , waar van zij ooggetuigen gewcesé Waren, moest gewisfelijk de Gecommitteerden in

E kt

Sluiten