Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 VERHANDELINGEN over het

het oog vallen; in de eene was alles ftil, bij de andere zag men niets, dan beweeging en onrust; daar zag men veelvuldige toevallen, geweldige met ftuipen vergezelde crlfes, de gewoone toeftand en werking van lighaam en ziel geitoord, ja zelf geheel en al het onderlle booven gekeerd , het zenuwgeflel tot den hoogften trap van fpanning gebragt; bij hen leed het lighaam geen fmert, de ziel geen angst, de natuur behield in alles haaren gewoonen loop, met één woord, men zag niet een bijzonder verfchijnfel; die wonderdoende invloed, welke bij de openbaare proefneemingen elk een van verwondering buiten zich zelf voert, verdwijnt geheel en al , en het Dierlijk Magnetismus van deszelfs kragt beroofd , fchijnt volkoomen werkeloos te zijn.

De Gecommitteerden bij den aanvang zich flegts eens ter week aan deeze proefneeming onderworpen hebbende , waaren begeerig te wee ten , of eene meerdere herhaaling derzelver ook eenig uitwerkfel te weeg zoude brengen; zij ondergingen dus deeze konstbewerking drie agtereen volgende dagen, maar bleeven daarvoor eeven ongevoelig, het Magnetismus was ten hunnen opzigte ten eenenmaale kragteloos.

Deeze proef gelijk - tijdig op agt verfchillende onderwerpen zonder uitwerking genomen, fommige welker wel eens aan hebbelijke ongemakken onderheevig waaren, geeft ons regt om hier uit te befluiten, dat

hec

Sluiten