Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 7$

geen verligting van zijn hoofdpijn, zijne koude voeten wierden niet warmer; dit vermoogen is dierhalven niet in ftaat om, gelijk men dit daaraan tocgefchreeven had, warmte aan de voeten meede te deelen.

Men heefc meede gezegd , dat [het Magnetismus het vermoogen heefc , om den aart en vooral ook de zitplaats eener kwaal te ontdekken, doormiddel van de pijn, welke de aandrift der vogten noodwendig in dat deel te weeg brengt; zodaanig een voordeel zoude indedaad van zeer veel aanbelang zijn, en de vloeiftoffe die dit kon uitwerken, zoude indedaad in de hand des Geneesheers een allerheilrijkst middel zijn, hoe vaak doch word de kundigfte Artz door twijffelagtige verfchijnfelen in onzeekerheid gebragt en gehouden; maar Frangois Grenet gevoelde geen pijn dan in dat oog , hetwelk het minst aangedaan was, indien de roodheid en zwelling van het ander oog geene uitwendige teekenen verfchaft had, zouden wij alleenlijk uit de werking van het Magnetismus befluttende, hebben moeten opmaaken dat die oog gezond was.

De Heer R — en Mevr. de B — beide met verftopping gekweld , vooral de laatstgemelde , konden , daar zij van hec Magnetismus niets gevoelden, dus ook door dit middel geen lichc noopens den aarc of zitplaats hunner kwaal ontvangen , en egter telt men de verftoppingen onder die kwaaien, waarE 5 op

Sluiten