Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 VERHANDELINGEN over hèt

op het Dierlijk Magnetismus voornaamelijk een heilzaam vermogen heefc, daar volgens deeze nieuwe befchouwende kennis de vrije en fnelle beweeging deezer vloeiftoffe door de zenuwen een middel is ter oopening der buisjens, en ter wegneeming dier hinderpaalen , welke den vrijen loop der vochten beletten, dat is der verftoppingen.

Men zegt daar en booven, dat het Magnetismus de toetsfteen is der gezondheid; indien derhalven de Heer R — en Mevr. de B — die wanordens en ongemakken, welke de verftoppingen onaffcheidelijk vergezellen, niet befpeurd hadden, zij zouden met het grootfte regt zich zelf als de gezondfte menfchen des aardbodems hebben kunnen befchouwen; eeven dit kan men zeggen mee opzigc coc den Amerikaanfehen Officier.

Het Magnetismus faalde dus geheel en al in hec ontdekken der ziekten, eene eigenfehap die hetzelve door deszelfs voorftanders zoo ruimfchoots word toegekend.

De warmte, welke de Heer M — in de knie gewaar wierd, is een te gering en te fpoedig voorbijgaand verfchijnfel, dan dat het ons regt zoude geeven hier uit eenig befluit afteleiden ; veelligc zoude men kunnen vermoeden, dat hetzelve van eene hier voor reeds aangeftipte oorzaak moesc afgeleid worden, eene ce groote opletcenhcid op het geen binnen in ons omgaac; zoo eene aandagc zoude

Sluiten