Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 VERHANDELINGEN over hit

drie gevallen met de overige vergelijkende, waaren de Gecommitteerden verwonderd, dat drie voorwerpen van eene laagere clasle de eenigfie zouden zijn, die van deeze konstbewerking iets gevoelden, daar die van een hooger rang, meer verligt verftand, en dus ook beeter gefchikt, om van hetgeen zij gewaar wierden eene befchrijving te geeven, niets befpeurden; zonder twijffel gevoelde Frangois Grenet een pijn en traaning van het oog, wanneer men met den duim digt aan hetzelve naaderde ; Vrouw Charpentier klaagde, dat bij het aanraaken van den buik op de hoogte der maag, deeze drukking op haar breuk uitwerking had ; deeze drukking zelf kan zeer wel oorzaak geweest zijn van hetgeen zij gewaar wierd, egter vermoedden de Gecommitteerden dat deeze gewaarwordingen door andere zeedelijke oorzaaken vermeerderd wierden.

Laaten wij ons den toeftand voorftellen van iemand van eene laage clasfe, en dus onweetend, aangetast door een kwaal, waarvan hij wenscht geneezen te worden, hij word met eenige plegtighcid ingeleid in een gezelfchap, gedeeltelijk uit Geneesheeren beftaan de , alwaar aan hem een ten zijnen opzigte geheel nieuwe konstbewerking in het werk gefteld moet worden, eene konstbewerking , van dewelke hij vooraf bij zich zelf overtuigd is, dat hij wonderbaare uitwerkfelen zal ondervinden, voeg hier bij, dat hij voor deeze zijne goedwillige onder-

Sluiten