Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 83

befluiten, dat deeze gewaarwordingen, het zij die in waarheid of geveinsd waaren, door de verheel-, dingskragt veroorzaakt wierden. Hiervan waaren wij des te meer overtuigd, toen wij zagen dat deeze vrouw, na dat zij geblind was, alle de gewaarwordingen had; offchoon alles uil was , en het Magnetismus haar niet wierd meedegedeeld,- maar deeze proef wierd ten vollen beflisfend, toen die vrouw, na dat haare verbeeldingskragt door een ftilftand van een quartier uurs verkoeld, en als het ware verftompt was, deeze uitwerkfelen , in de plaats dat die weederom opgewekt zouden zijn , Voelde verminderen , op het oogenblik dat men weederom aanvong haar te Magnetifeerem Zij ■wierd door eene flaauwte overvallen , hier aan zijn de vrouwen door eene naauwe kleeding wel eens onderworpen, het aanleggen, de drukking der handen op de zijden, was zeer wel vermoogend om dit uitwerkfel te veroorzaaken bij eene zeer aandoen* iïjke vrouw; maar wij behoeven ter verklaaring van dit verfchijnfel hier toe onzen toevlugt niet te neemen; het weeder was buitengemeen heet, de vrouw had gewisfelijk bij het begin der proefneeming eenige aandoening gevoelt, zij had zich zelf'bemoedigt tot het ondergaan van eene konstbewerking , die voor haar geheel nieuw was, er is dus niets buitengewoons in, dat zoo eene pooging langer aangehouden , dan een zeer gevoelig zenuwgeitel verF - draa-

Sluiten