Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 87

De Heer B — een geleerd, en vooral in het vak der Geneeskunde, een kundig man, wierd geblind, en verfchafce ons in die ftaat eeven dezelfde verfchijnfelen, voelende fommige gewaarwordingen op een tijd dat men aan hem niets in het werk ftelde, en op een ander tijd niets gewaar wordende, wanneer de konstbewerking aan hem in het werk gefteld wierd; deeze gewaarwordingen gingen zoo ver, dat hij, voor dat men begonnen was hem te Magnetifeeren, in de verbeelding zijnde , dat die konstbewerking reeds tien minuuten geduurd had, zeide eene hitte in zijne lendenen te gevoelen, die hij bij die van een kagchel vergeleek.

De Heer B — moet gewisfelijk van deeze gewaarwording een zeer leevendig gevoel gehad hebben, daar hij het noodig vond, zoo eene vergelijking te gebruiken; deeze gewaarwording was egter alleenlijk de vrugt zijner verbeeldingskragt.

Ter betooging van het vermoogen der verbeeldingskragt, en ten bewijzen dat de kragt van het Dierlijk Magnetismus geheel en al van dezelve afhangt , nam de Heer S1 g a u l t , weegens de doorfnijding van de kraakbeenige famenvoeging der fchaambeenderen zoo beroemd , de volgende proeven, en deelde dezelve aan een der Gecommitteerden in een brief van den 30 July 1784 meede.

Aan lieden, zegt de Heer Sigault, in een groot huis au marais woonende, te kennen gegeeF 4 ven

Sluiten