Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 VERHANDELINGEN over rtet

Bij den tweeden boom wierd hij dofheid en hoofd* pijn gewaar; den afiland was hier zes en dertig voeten van den Gemagnetifeerden boom.

Bij den derden boom namen de dofheid en hoofdpijn aanmerkelijk toe ; hij zeide dat hij meende tot den Gemagnetifeerden boom te naderen , de afftand van dezelve was egter van omtrend agt en dertig voeten.

Eindelijk, bij den vierden Ongemagnetifeerden boom koomende, die omtrend vierentwintig voeten, van den boom, die de konstbewerking ondergaan had, ftond, verviel hij in eene crifis, hij bezweek, zijne leeden wierden ftijf, hij wierd op een nabij geleegen grasperk ncedergelegd, werwaards de Heer Deslon zich ter zijner hulp fpoede, die hem ook wel dra wederom tot zich zelf bragt. ■ De uitflag van deeze proefneeming is geheel en al ftrijdig met de theorie van het Dierlijk Magnetismus, de Heer Deslon tragte hier van reeden te geeven , door aantemerken, dat alle boomen uic hunnen aart deel hadden aan het Magnetismus, en dat dit hun vermoogen door zijne teegenwoordigheid nog verfterkc wierd; indien dit waar is, zoo is het voor iemand, die vatbaar is voor het Magnetismus, niet raadzaam in een tuin te wandelen, indien hij geen gevaar wil loopen van door ftuipen over» vallen te worden, eene Helling, die door de ondervinding van eiken dag omvergeworpen word. De

tegen-

Sluiten