Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 95

tegenwoordigheid van de Heer Deslon had in dit geval geen grooter vermoogen, dan toen hij in de koets, te ftmcn met den jongeling, naar Pasfy kwam, die teegen over hem gezeeten was, en egter niets gewaar wierd; indien hij zelf onder den Gemagnetifeerden boom hier van geene gewaarwor-, ding gehad had, men zoude hebben kunnen zeggen, dat hij , ten minden op dien dag, daar voor niet vatbaar was, maar hij verviel in crifis onder eenen boom, die niet Gemagnetifeerd was; deeze crifis was dus geen uitwerkfel eener phyfique, eener uitwendige oorzaak , maar moest alleen aan den invloed der verbeeldingskragt toegefchreeven worden; de proefnceming is derhalven ten vollen beflisfend ; de jongeling wist dat hij naar een boom geleid zoude worden , waar aan het Magnetismus was meedegedeeld zijne verbeelding wierd hier door aan den gang gezet, en daar en booven door de trapswijze voortgang deezer proeve meer en meer opgewonden; bij den vierden boom was dezelve tot die hoogte- gebragt, dat eene crifis hier van noodwendig het gevolg zijn moest.

Men deed nog andere proeven, ter onderzoeking van het voorgemelde, den uitflag was altoos d<; • zelfde.

Op een dag dat de Gecommitteerden alle te faamen te Pasfy waaren, ten huize van Dr. Franklin» in gezelfchap van den Heer Deslon , verzogten

zij

Sluiten