Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 97

€cne kruiping in haare handen, gelijk zij zich uic* drukte, zij wierd flijf, doeg haare handen geweldig tefamen, ftondvan haariloel op, dampte met de voeten, kortom de «-//ft had alle de gewoonlijke verfchijnfelen, de twee andere Gecommitteerden hoorden in de naaste kamer, welks deur geflooten was, haaf itampen en handgeklap , zij waaren dus wel geen oog- doch egter oor-getuigen van deeze geraas maakende proefneeming»

De twee gemelde Gecommitteerden waaren bij de andere lijderes, Mejuffrouw B —, die aan zermwkwaalen onderheevig was, men blindde haar ni?t, maar liet haar de oogen vrij, zij wierd gezec met het aangezigc naar een deur die geflooten was, en men maakte haar wijs, dat de Heer Deslon aan de andere zijde beezig was mee aan ha3r het fliagnerismas in hec werk te dellen; naauwlijks had dit een minuut geduurd, of zij begon eene huiverrg te gevoelen, bij eene volgende minuuc begon zij mee de tanden te klapperen en gevoelde eene algemeene hitte; eindelijk verviel zij in eene reguliere crifis, haare ademhaaling was fncl, zij drekte beide haare armen agterwaards en wrong die op eene vreeslijke wijze, haar lighaam voorover buigende; haar geheel lighaam beefde ; het klapperen haa"er randen wierd zoo hard, dat men het buiten het huis hooren kon, zij beet met zoo een geweld in haar band, dac men de teekenen daarvan duidlijk zien kon.

G Hefi

Sluiten